Administratoriaus (-ės) funkcijos yra šios:
atlikti biuro prekių ir paslaugų pirkimus vadovaujantis įstaigos patvirtintomis supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis;
organizuoti aukciono būdu parduodamo inventoriaus aukciono pradėjimo procedūras;
organizuoti įstaigos aprūpinimą baldais, inventoriumi, organizacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, kontroliuoti jų apsaugą ir savalaikį remontą;
organizuoti įstaigos, darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos darbe priemonėmis;
kontroliuoti įstaigos turto, patalpų inventoriaus efektyvų, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją;
kontroliuoti, kad gaunamos prekės-materialinės vertybės atitiktų technines sąlygas ir standartus;
užtikrinti apmokėjimui skirtų lėšų teisingą panaudojimą;
atlikti inventorizaciją, dalyvauti patikrinimuose ir revizijoje;
tvarkyti prekių-materialinių vertybių apskaitą, nustatyta tvarka rengti ir teikti BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ priskirtam darbuotojui prekines-pinigines ir kitas ataskaitas apie jų kitimą bei likučius;
reguliariai tikrinti, kad medžiagų, prekių, gaminių likučiai atitiktų nurodytus buhalterijos dokumentuose;
laiku ir teisingai užpildyti buhalterinius dokumentus;
ruošti ir laiku pateikti darbo ataskaitas atsiskaitymui su buhalterija;
tinkamai saugoti dokumentus ir pagal reikalavimus įforminti jų bylas ir nustatytąja tvarka
perduoti jas į archyvą;
perduoti įstaigos patalpų apsaugą vykdančiai tarnybai, darbo pabaigoje užrakinti ir perduoti patalpas apsaugai;
reguliariai vykdyti įstaigos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus;
tikrinti apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, stebėti jų techninę būklę, organizuoti remonto darbus;
dalyvauti sudarant įstaigos nekilnojamo turto (einamojo) ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas;
organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą;
informuoti darbuotojus, pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;
instruktuoti ir kontroliuoti, kaip KMN darbuotojai laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, civilinės saugos reikalavimų;
pasirūpinti naujai priimamų darbuotojų darbo priemonėmis ir darbo vieta, materialinių vertybių išdavimu;
organizuoti periodinius darbuotojų sveikatos patikrinimus;
organizuoti KMN tarnybinio automobilio techninę priežiūrą, draudiminių įvykių administravimą;
esant reikalui sutikti, priimti ir išlydėti atlikėjus ir renginių lankytojus, laikantis lankytojų priėmimo ir profesinės etikos reikalavimų;
organizuoti įstaigos gerbūvio įrengimą, apželdinimo, reklamos, šventinio apipavidalinimo darbus bei vėliavos iškėlimą nustatytų švenčių dienomis;
operatyviai platinti KMN renginių afišas, reklaminius spaudinius ir kvietimus;
plėsti reklamos spaudinių platinimo žemėlapį;
prižiūrėti, kad visi reklaminiai spaudiniai būtų prieinami lankytojams KMN patalpose;
teikti UAB „Tiketa“ bilietų platinimo programos paslaugas (t.y., informacijos apie bilietus suteikimą, pirkėjo pageidauto bilieto suformavimą kompiuterinėje programoje, jo spausdinimą bei pardavimą, tinkamą apskaitos dokumentų tvarkymą);
prižiūrėti informacines ir komunikacines sistemas;
administruoti tarnybinio lengvojo automobilio naudojimą: kontroliuoti, kaip naudojamas tarnybinis lengvasis automobilis (ar tvarkingas spidometras, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytąsias normas, o automobilių riba – nustatytąjį limitą), vykdyti tarnybinio lengvojo automobilio techninės būklės kontrolę, organizuoti tarnybinio lengvojo automobilio draudimą teisės aktų nustatyta tvarka, susipažinus su defektų akte nurodytais tarnybinio lengvojo automobilio gedimais, keičiamomis detalėmis ir kt. priimti sprendimą dėl automobilio taisymo; vykdyti tarnybinio lengvojo automobilio ženklinimo kontrolę; teikti duomenis apie KMN tarnybinio automobilio naudojimo taisyklių pažeidimus KMN direktoriui.