Direktoriaus (-ės) funkcijos yra šios:
organizuoti Įstaigos darbą taip, kad būtų įgyvendinami Įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, veikti Įstaigos vardu;
teikti siūlymus dėl Įstaigos veiklos rodiklių nustatymo;
užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Įstaigos nuostatų;
rengti metinius Įstaigos veiklos planus, veiklos ataskaitas, kitus dokumentus ir teikti juos derinti ar tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
tvirtinti Įstaigos organizacinę struktūrą, vidaus darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, pareigybių (etatų) sąrašą, neviršijant savininko nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus;
nustatyti Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;
nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti Įstaigos darbuotojus, juos skatinti ir skirti jiems drausmines nuobaudas;
dalyvauti įvairių komisijų, darbo grupių, susijusių su Įstaigos priežiūra, plėtra ir Įstaigos nuostatuose nurodytų paslaugų teikimu, veikloje;
garantuoti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
užtikrinti, kad Įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;
priimti sprendimus pagal Įstaigos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją Įstaigos veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti Įstaigos dokumentus;
organizuoti Įstaigos turto apsaugą;
organizuoti Įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymą;
atlikti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir Įstaigos savininko pavedimus.