Informacijos specialisto (-ės) funkcijos yra šios:

  • kuruoti Kauno menininkų namų administruojamos Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės platformos tobulinimo ir šios platformos bendruomenės kūrimo strategiją:

vystyti platformą bendradarbiaujant su rinkodaros, programavimo, dizaino ir kt. sričių specialistais, tyrėjais;

burti Kauno kultūros operatorių bendruomenę, sudaryti jos kontaktų duomenų bazę;

komunikuoti su kultūros operatoriais, skatinti jų motyvaciją registruotis platformoje ir teikti duomenis apie jų veiklas;

organizuoti mokymus kultūros operatoriams, tobulinti mokymų programą;

neatskleisti konfidencialios platformos naudotojų informacijos tretiesiems asmenims;

  • Užtikrinti Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės platformos viešinimą:

Glaudžiai dirbti su komunikacijos partneriais, teikti jiems informaciją apie platformą viešinimui;

Koordinuoti viešinimo priemonių, reklamos gamybą su gamintojais;

  • Užtikrinti sklandų Kauno menininkų namų Kultūros infocentro veikimą, veiklos strategijos atnaujinimą ir įgyvendinimą.