Koordinatoriaus (-ės) funkcijos yra šios:
palaikyti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Kauno miesto ir Lietuvos Respublikos kūrybinėmis sąjungomis, draugijomis, mokslo, kultūros ir meno įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir žiniasklaidos atstovais;
sudaryti Kauno menininkų namų darbuotojų darbo planus;
informuoti įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindinti juos su darbo planais;
rengti Kauno menininkų namų darbuotojų pareiginių nuostatų projektus;
rengti Kauno menininkų namų veiklos planus;
pateikti direktoriui Kauno menininkų namų renginių ataskaitas;
sudaryti renginių išlaidų sąmatas;
vykdyti Kauno menininkų namų renginių apskaitą;
rengti raštus, dokumentus, įsakymų projektus, ir pateikti juos įstaigos Vadovui (-ei) tvirtinti;
registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus, Direktoriaus (-ės) įsakymus ir kitą Kauno menininkų namų dokumentaciją, sisteminti gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoti vykdytojams;
rengti, išduoti ir tvarkyti personalo dokumentus (darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, darbo sutartis, darbo pažymėjimus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kt.);
tvarkyti Kauno menininkų namų dokumentų archyvą ir užtikrinti dokumentų saugumą;
rengti reikalingas rėmimo, bendradarbiavimo, panaudos, autorines ir intelektinių paslaugų sutartis;
privaloma tvarka kontroliuoti įgaliojimų ir kitų vertybinių dokumentų autentiškumą, įgaliojimų atžymėjimus;
privaloma tvarka kontroliuoti algalapiuose priskaičiuotų sumų teisingumą;
rengti ir teikti informaciją savo kompetencijos ribose;
nuolat gilinti raštvedybos žinias ir kelti profesinę kvalifikaciją;
pavaduoti Kauno menininkų namų direktorių.