Kultūrinės veiklos (Rezidencijų) vadybininko (-ės) funkcijos yra šios:
kurti Kauno menininkų namų rezidencijų programos misiją, viziją, įvaizdį ir identitetą;
formuoti Kauno menininkų namų rezidencijų programos strategiją ir tikslus ir juos įgyvendinti;
rengti Kauno menininkų namų rezidencijų programos veiklos planus ir ataskaitas;
planuoti ir organizuoti Kauno menininkų namų rezidencijų dalyvavimą projektinės veiklos procesuose;
rengti projektus, ieškoti įvairių finansavimo šaltinių Kauno menininkų namų rezidencijų veikloms;
organizuoti kultūrinius ir meninius Kauno menininkų namų rezidencijų renginius (parodas, koncertus ir kt.);
organizuoti Kauno menininkų namų rezidencijų renginių techninį aptarnavimą ir techninės įrangos nuomą;
rūpintis rezidentų paieška, dalyvauti jų atrankoje;
priimti potencialių rezidentų paraiškas;
sudaryti Kauno menininkų namų rezidencijų renginių (parodų, konferencijų, seminarų ir repeticijų), salių užimtumo ir pristatymų tvarkaraštį;
supažindinti rezidentus su bendromis veiklos organizavimo sąlygomis ir vidaus tvarkos taisyklėmis;
stebėti ir kontroliuoti, kaip rezidentai vykdo įsipareigojimus ir laikosi nustatytų vidaus tvarkos taisyklių;
formuoti ir palaikyti santykius su Kauno menininkų namų rezidencijų partneriais;
plėtoti Kauno menininkų namų rezidencijų partnerių bendradarbiavimą su rezidentais;
plėtoti rezidentų tarptautinius mainus ir bendradarbiavimą su užsienio šalių menininkais;
domėtis ir atsižvelgti į rezidentų poreikius, spręsti iškilusias problemas;
organizuoti mokymus ir konsultacijas rezidentams;
prižiūrėti ir rūpintis Kauno menininkų namų rezidencijų gerbūviu ir inventoriumi;
kartu su kitais Kauno menininkų namų darbuotojais bei menininkais rengti ir vykdyti kūrybinius projektus;
bendradarbiauti su kultūros institucijomis, sąjungomis, kolektyvais ir pavieniais menininkais bei skatinti juos bendrų projektų rengimui;
kuruoti Kauno menininkų namų savanorių ir praktikantų darbą;
rengti renginiams reikalingų pirkimų planą ir užtikrinti apmokėjimams skirtų lėšų teisingą panaudojimą;
rinkti pirminę informaciją iš renginių autorių, atlikėjų ir organizatorių, reikalui esant, informacijos ieškoti individualiai;
esant būtinybei vykdyti bilietų kontrolieriaus pareigas.