Kultūros projektų vadovo (-ės) funkcijos yra šios:
rengti metinį projektų rengimo ir įgyvendinimo planą, numatyti veiklos rezultatus ir galimas alternatyvas;
rengti ir teikti kultūros projektus, projektų paraiškas ir kitą dokumentaciją ES struktūriniams, nacionaliniams ir tarptautiniams fondams;
koordinuoti Kauno menininkų namų kultūros projektų rengimą ir įgyvendinimą;
planuoti laiko ir išteklių naudojimą tikslui pasiekti, koordinuoti bendrą kultūros projektų įgyvendinimo eigą, užtikrinti rezultatų pasiekiamumą, vykdyti kitą veiklą, susijusią su kultūros projektų sėkmingu įgyvendinimu;
prižiūrėti kultūros projektų įgyvendinimą bei lėšų naudojimo tinkamumą;
įvertinti galimas kultūros projektų įgyvendinimo rizikas ir imtis jų valdymo priemonių;
bendrauti su paramą administruojančiomis, kontroliuojančiomis, valstybinėmis ir kitomis institucijomis;
prireikus tiesiogiai bendrauti su rangovais/tiekėjais;
organizuoti kultūros projektų pirkimų plano rengimą, kultūros projektų viešųjų pirkimų eigą;
atsiskaityti už kultūros projektų veiklų vykdymą ir rodiklių pasiekimą, organizuoti galutinės kultūros projektų įgyvendinimo ataskaitos teikimą;
užtikrinti viešinimo ir informavimo priemonių, skirtų informuoti visuomenę, kultūros projektų tikslines grupes apie vykdomų projektų įgyvendinimą, prieinamumą;
organizuoti pakeitimus, susijusius su finansavimo ir administravimo sutartimi ir kultūros projektų įgyvendinimu;
organizuoti visos reikiamos informacijos rengimą ir teikimą turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms bei asmenims;
užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms;
užtikrinti tinkamą kultūros projektų dokumentų rengimą ir saugojimą bylose bei nustatytąja tvarka perduoti jas į archyvą;
kurti ir įgyvendinti ilgalaikio bendradarbiavimo strategiją su esamais ir potencialiais KMN projektų partneriais, rėmėjais, verslo atstovais Lietuvoje bei užsienyje: inicijuoti ir palaikyti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio organizacijomis, ieškoti rėmėjų rengiamų kultūros projektų įgyvendinimui, palaikyti ryšius su jau esamais Kauno menininkų namų rėmėjais ir verslo atstovais;
ieškoti galimybių Kauno ir Lietuvos menininkams prisistatyti užsienio valstybėse;
ieškoti galimybių Kauno menininkų namų reprezentavimui nacionaliniuose ir tarptautiniuose kultūros ir meno renginiuose (mugėse, konferencijose, simpoziumuose ir pan.).