Rinkodaros specialisto (-ės) funkcijos yra šios: 

 • koordinuoti Kauno menininkų namų administruojamos Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės platformos kūrimo, įgyvendinimo ir naudojimo strategiją:
  vystyti platformą bendradarbiaujant su programavimo, dizaino ir kt. sričių specialistais, tyrėjais;
  rinkti informaciją apie kultūros aplinką, ją sisteminti ir tirti;
  savarankiškai ar su specialistų pagalba, rengti rekomendacijas bei įžvalgas kultūros įstaigoms veiklos gerinimo, stebėsenos ir savianalizės klausimais;
  teikti informaciją apie platformos veikimą, galimybes suinteresuotiems partneriams, platformos finansiniams rėmėjams;
  pristatyti platformą kultūros įstaigoms, rengti mokymus platformos naudojimo klausimais;
  užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų platformos veikimą;
  neatskleisti konfidencialios platformos naudotojų informacijos tretiesiems asmenims;
 • dirbti Kauno menininkų namų kultūros infocentre ir išvykstamuosiuose kultūros infocentro renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.