Informacija

 • organizuoti Įstaigos darbą taip, kad būtų įgyvendinami Įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, veikti Įstaigos vardu;
 • teikti siūlymus dėl Įstaigos veiklos rodiklių nustatymo;
  užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Įstaigos nuostatų;
 • rengti metinius Įstaigos veiklos planus, veiklos ataskaitas, kitus dokumentus ir teikti juos derinti ar tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
 • tvirtinti Įstaigos organizacinę struktūrą, vidaus darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, pareigybių (etatų) sąrašą, neviršijant savininko nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus;
 • nustatyti Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;
 • nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti Įstaigos darbuotojus, juos skatinti ir skirti jiems drausmines nuobaudas;
 • dalyvauti įvairių komisijų, darbo grupių, susijusių su Įstaigos priežiūra, plėtra ir Įstaigos nuostatuose nurodytų paslaugų teikimu, veikloje;
 • garantuoti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
 • užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • užtikrinti, kad Įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;
 • priimti sprendimus pagal Įstaigos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją Įstaigos veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti Įstaigos dokumentus;
 • organizuoti Įstaigos turto apsaugą;
 • organizuoti Įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymą;
 • atlikti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir Įstaigos savininko pavedimus.
 • užtikrina „Kaunas 2022” programos veiklų tęstinumą:
 • „Kaunas 2022“ bendruomenių programos „Fluxus Labas!” projektų įgyvendinimą: „Fluxus Labas!
 • Kiemas”, „Fluxus Labas! Bendruomeninės iniciatyvos”, „Fluxus Labas! Laboratorijos”, „Kultūra į kiemus”;
 • bendradarbiavimo ryšių stiprinimą ir palaikymą su Kauno miesto, Kauno rajono, Lietuvos ir užsienio
 • bendruomeninėmis organizacijomis ir iniciatyvomis, kultūros įstaigomis;
 • skatina bendradarbiavimo ryšių stiprinamą kartu organizuojant ar prisidedant prie jau egzistuojančių 
 • bendruomeninių renginių ar veiklų;
 • ryšių palaikymą ir bendrų projektų įgyvendinimą su kitomis Europos kultūros sostinėmis ir ekspertais, 
 • siekiant pasisemti gerosios praktikos ir pritaikyti ją veiklose su Kauno bendruomenėmis;
 • bendradarbiavimo ryšių tarp bendruomenių ir menininkų stiprinimą vykdant dalyvaujamosios kultūros ugdymą, bendruomeninių menų žinomumo didinimą ir plėtrą, bendrakūrybos principų ugdymą ir praktikų skatinimą;
 • vietos bendruomenės inicijuojamų pokyčių skatinimą jų gyvenamojoje aplinkoje;
 • Kauno bendruomenių susitikimų organizavimą;
 • inicijuoja ir rengia atvirus kvietimus;
 • kartu su Kauno bendruomenėmis rengia bendrus projektus ir dalinasi gerąja patirtimi, siekiant pritraukti papildomą finansavimą; 
 • derina Kauno menininkų namų gautas užklausas dėl komercinių renginių;
 • vykdo rėmėjų ir partnerių paiešką bendruomeniniams ir kultūriniams renginiams:
 • kuria galimybes naujiems kontaktams ir proaktyviai mezga bendradarbiavimo santykius su 
 • potencialiais rėmėjais bei partneriais;
 • pristato potencialiems ir esamiems rėmėjams bei partneriams Kauno menininkų namų veiklą bei konkrečias bendradarbiavimo ir rėmimo galimybes;
 • palaiko kokybišką santykį su rėmėjais ir partneriais, skatina jų lojalumą;
 • parengia ir nuolat pildo rėmėjų duomenų bazę ir kitas duomenų bazes;
 • dirba su nacionaliniais ir tarptautiniais projektais bendruomenių tema:
 • seka kvietimus teikti paraiškas projektiniam finansavimui iš nacionalinių ir užsienio fondų gauti bei atrenka tinkamus Kauno menininkų namams;
 • kartu su Kauno menininkų namų darbuotojais ruošia projektų paraiškas;
 • koordinuoja projektų įgyvendinimo veiklas ir prižiūri, kad jos atitiktų projekto planą bei finansuotojo reikalavimus;
 • renka informaciją ir ruošia projektų įgyvendinimo ataskaitas, teikia jas finansuotojui
 • plėtoti ir įgyvendinti Kauno menininkų namų repertuaro renginių strategiją:
 • rengti projektus, ieškoti įvairių finansavimo šaltinių Kauno menininkų namų repertuaro renginiams;
 • organizuoti kultūrinius ir meninius Kauno menininkų namų repertuaro renginius (parodas, koncertus ir kt.);
 • rūpintis menininkų, kolektyvų ir kitų kūrėjų paieška, dalyvauti jų atrankoje;
 • supažindinti menininkus, kolektyvus ar kitus kūrėjus su bendromis veiklos organizavimo sąlygomis ir vidaus tvarkos taisyklėmis;
 • stebėti ir kontroliuoti, kaip menininkai, kolektyvai ar kiti kūrėjai vykdo įsipareigojimus ir laikosi nustatytų vidaus tvarkos taisyklių;
 • kartu su kitais Kauno menininkų namų darbuotojais užtikrinti Kauno menininkų namų repertuaro renginių įgyvendinimą ir įvairovę;
 • formuoti ir palaikyti santykius su Kauno menininkų namų partneriais;
 • plėtoti Kauno menininkų namų tarptautinius mainus ir bendradarbiavimą su užsienio šalių menininkais;
 • domėtis ir atsižvelgti į menininkų, kolektyvų ir kitų kūrėjų poreikius, spręsti iškilusias problemas;
 • kartu su kitais Kauno menininkų namų darbuotojais bei menininkais rengti ir vykdyti kūrybinius projektus;
 • bendradarbiauti su kultūros ir mokslo institucijomis, sąjungomis, kolektyvais ir pavieniais menininkais ir kuratoriais bei skatinti juos bendrų projektų rengimui;
 • koordinuoti Kauno menininkų namų organizuojamus Kauno miestui svarbius renginius;
 • kuruoti Kauno menininkų namų praktikantų darbą;
 • rengti renginiams reikalingų pirkimų planą ir užtikrintai apmokėjimams skirtų lėšų teisingą panaudojimą
 • plėtoti ir įgyvendinti Kauno menininkų namų kultūrinių-edukacinių ir bendruomeninių projektų/renginių strategiją:
 • sudaryti metinį Kauno menininkų namų edukacinių ir bendruomeninių veiklų planą;
 • bendradarbiauti su įstaigomis, dirbančiomis su vaikais ir jaunimu (švietimo, neformalaus ugdymo, 
 • socialinio darbo, integracijos/įtraukties), menininkais, kūrėjais, lektoriais;
 • užtikrinti Kauno menininkų namų kultūrinių-edukacinių ir bendruomeninių renginių įgyvendinimą;
 • inicijuoti išliekamųjų unikalių edukacinių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
 • koordinuoti Kauno menininkų namų repertuaro ir Kauno menininkų namų organizuojamus Kauno miestui svarbius renginius;
 • kartu su kitais Kauno menininkų namų darbuotojais bei menininkais rengti ir vykdyti kūrybinius-edukacinius 
 • ir bendruomenių projektus;
 • bendradarbiauti su kultūros institucijomis, sąjungomis, kolektyvais ir pavieniais menininkais bei skatinti juos bendrų projektų rengimui;
 • Lietuvoje bei užsienyje ieškoti partnerių veiklų įgyvendinimui, gerosios patirties apsikeitimui;
 • koordinuoti įstaigos savanorių platformą;

rengti renginiams ir veikloms reikalingų pirkimų planą ir užtikrinti apmokėjimams skirtų lėšų teisingą panaudojimą

 • plėtoti ir įgyvendinti Kauno menininkų namų Skaityklos veiklos strategiją:
 • rūpintis Kauno menininkų namų Skaityklos veiklos vystymu:
 • sudaryti metinį Kauno menininkų namų Skaityklos veiklų planą;
 • rinkti, kaupti ir viešinti Lietuvos ir užsienio kultūros bei meno periodinius ir neperiodinius leidinius;
 • Kauno menininkų namų Skaityklos interesantams ir lankytojams teikti išsamią ir teisingą informaciją apie KMN Skaitykloje kaupiamus leidinius, užtikrinti leidinių išdavimą į namus;
 • vykdyti KMN Skaityklos leidinių inventorizaciją ir katalogizavimą, parengti informaciją, prieinamą KMN darbuotojams ir interesantams bei lankytojams;
 • užtikrinti deramą KMN Skaityklos leidinių apsaugą;
 • kartu su komunikacijos koordinatore, vykdyti KMN Skaityklos veiklos viešinimą;
 • vykdyti kultūros ir meno leidinių, suvenyrų ar atributikos prekybą.
 • inicijuoti ir kuruoti KMN Skaityklos projektus ir renginius:
 • rinkti pirminę informaciją iš renginių autorių, atlikėjų ir bendraorganizatorių, reikalui esant, informacijos ieškoti individualiai;
 • derinti renginių organizavimo poreikius ir viešinimo strategiją su kitais KMN darbuotojais;
 • bendradarbiauti su kultūros ir mokslo institucijomis, sąjungomis, kolektyvais ir pavieniais menininkais ir kuratoriais bei skatinti bendrų veiklų (renginių) organizavimą;
 • rengti renginiams reikalingų pirkimų planą ir užtikrinti apmokėjimams skirtų lėšų teisingą panaudojimą;
 • koordinuoti Kauno menininkų namų repertuaro ir Kauno menininkų namų organizuojamus Kauno miestui svarbius renginius;
 • organizuoti parodas Kauno menininkų namų parodų salėje bei kitose erdvėse, užtikrinant jų kokybę, saugumą lankytojams ir kuo mažesnį patalpų (grindų, sienų, lubų) pakitimą;
 • Lietuvoje bei užsienyje ieškoti partnerių veiklų įgyvendinimui, gerosios patirties, organizuojant KMN Skaityklos veiklą, apsikeitimui;
 • pagal poreikį, kuruoti Kauno menininkų namų praktikantų darbą
 • kuruoti Kauno menininkų namų administruojamos Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės platformos tobulinimo ir šios platformos bendruomenės kūrimo strategiją:
 • vystyti platformą bendradarbiaujant su rinkodaros, programavimo, dizaino ir kt. sričių specialistais, tyrėjais;
 • burti Kauno kultūros operatorių bendruomenę, sudaryti jos kontaktų duomenų bazę;
 • komunikuoti su kultūros operatoriais, skatinti jų motyvaciją registruotis platformoje ir teikti duomenis apie jų veiklas;
 • organizuoti mokymus kultūros operatoriams, tobulinti mokymų programą;
 • neatskleisti konfidencialios platformos naudotojų informacijos tretiesiems asmenims;
 • užtikrinti Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės platformos viešinimą:
 • glaudžiai dirbti su komunikacijos partneriais, teikti jiems informaciją apie platformą viešinimui;
 • koordinuoti viešinimo priemonių, reklamos gamybą su gamintojais;
 • užtikrinti sklandų Kauno menininkų namų Kultūros infocentro veikimą, veiklos strategijos atnaujinimą ir įgyvendinimą; 
 • ieškoti finansavimo galimybių renginiui „Kauno kultūros mugė“ bei jį organizuoti;
 • inicijuoti ir įgyvendinti Kauno menininkų namų ir Kultūros infocentro reprezentavimą „Vilniaus knygų mugėje“;
 • dirbti Kauno menininkų namų kultūros infocentre ir išvykstamuosiuose kultūros infocentro renginiuose 
 • Lietuvoje ir užsienyje
 • koordinuoti Kauno menininkų namų administruojamos Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės platformos kūrimo, įgyvendinimo ir naudojimo strategiją:
 • vystyti platformą bendradarbiaujant su programavimo, dizaino ir kt. sričių specialistais, tyrėjais;
 • rinkti informaciją apie kultūros aplinką, ją sisteminti ir tirti;
 • savarankiškai ar su specialistų pagalba, rengti rekomendacijas bei įžvalgas kultūros įstaigoms veiklos gerinimo, stebėsenos ir savianalizės klausimais;
 • teikti informaciją apie platformos veikimą, galimybes suinteresuotiems partneriams, platformos finansiniams rėmėjams;
 • pristatyti platformą kultūros įstaigoms, rengti mokymus platformos naudojimo klausimais;
 • užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų platformos veikimą;
 • neatskleisti konfidencialios platformos naudotojų informacijos tretiesiems asmenims;
 • dirbti Kauno menininkų namų kultūros infocentre ir išvykstamuosiuose kultūros infocentro renginiuose Lietuvoje ir užsienyje
 • prižiūri Kauno menininkų namų kompiuterinės įrangos veikimą, organizuoja ir bendradarbiauja su IT paslaugas teikiančiomis įmonėmis atliekant operatyvų techninių ir programinių gedimų šalinimą; 
 • organizuoja ir bendradarbiauja su IT paslaugas teikiančiomis įmonėmis atliekant Kauno menininkų namų kompiuterių programinės įrangos diegimą ir techninės įrangos priežiūrą; 
 • atlieka techninę ir profilaktinę kompiuterinės įrangos ir lokalaus tinklo priežiūrą; 
 • vykdo Kauno menininkų namų valdomų internetinių puslapių techninę priežiūrą, palaikymą ir atnaujinimų diegimą; 
 • vykdo naujų Kauno menininkų namų internetinių puslapių, skirtų konkretiems projektams, kūrimą; 
 • vykdo Kauno menininkų namų valdomo internetinio Kauno kultūros renginių kalendoriaus, stebėsenos ir analizės įrankio kultura.kaunas.lt priežiūrą: 
 • atlieka naujų kultūros operatorių registravimą sistemoje: naujų registracijos užklausų tikrinimas, kvietimų registracijai siuntimas, naudojimosi instrukcijų siuntimas; 
 • konsultuojantis su programuotojais atlieka naujų funkcionalumų projektavimą ir techninės specifikacijos ruošimo darbus; 
 • reaguojant į naudotojų užklausas dėl klaidų ir kitų problemų naudojantis platforma atlieka techninių problemų identifikavimą, registravimą, organizuoja jų sprendimą ir šalinimą; 
 • administruoja lauko ekraną, esantį adresu V. Putvinskio 56, Kaunas; 
 • teikia Kauno menininkų namų darbuotojams metodinę pagalbą informacinių technologijų klausimais; 
 • nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus; 
 • teikia informaciją, reikalingą Kauno menininkų namų strateginiams plėtros ir veiklos planams sudaryti, įgyvendinti
 • rengti ir įgyvendinti Kauno menininkų namų viešinimo strategijų planus;
 • koordinuoti Kauno menininkų namų kūrybinės veiklos viešinimą:
 • pagal autorių, atlikėjų ir organizatorių pateiktą ar individualiai surinktą informaciją parengti įvairaus pobūdžio tekstų sklaidą Kauno menininkų namų bei kitų visuomenės informavimo priemonių kanaluose:
 • reklaminiams spaudiniams (afišoms, skrajutėms, programoms, kvietimams, mokamiems skelbimams, lauko reklamos stendams);
 • žiniasklaidai (www.kmn.lt, portalams, radijui, televizijai, spaudai, naujienų agentūroms);
 • parengtus informacinius reklaminius tekstus perduoti vykdytojams: Kauno menininkų namų dizainerei; Kauno menininkų namų socialinių medijų koordinatoriui; Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos vadybininkams;
 • komunikuoti ir bendradarbiauti su galutiniais informacijos gavėjais, parengtus informacinius tekstus siųsti 
 • žiniasklaidai ir atskiroms tikslinėms grupėms pagal renginio profilį;
 • vadovaujantis teisės aktais, organizuoti Kauno menininkų namų interneto svetainės atnaujinimą;
 • vykdyti reklamos srityje dirbančių specialistų pateiktos medžiagos atranką, vertinimą ir peržiūrą, siekiant palankios viešosios nuomonės;
 • koordinuoti ir užtikrinti Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos vadybininkų ir kitų darbuotojų komunikacijos kokybę;
 • kaupti ir sisteminti siunčiamą informaciją apie renginius Kauno menininkų namuose;
 • tirti Kauno menininkų namų paslaugų vartotojų poreikius:
 • rinkti ir analizuoti duomenis apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę;
 • aiškintis ir prognozuoti esamų ir būsimų vartotojų polinkius;
 • organizuoti komunikacijos kampanijas, siekiant didinti prestižą ir gerinti palankią viešąją nuomonę
 • vadovaujantis Kauno menininkų namų firminio stiliaus knyga pagal autorių, atlikėjų, organizatorių ar individualiai surinktą informaciją parengti informacijai perduoti skirtą vaizdinę ir garsinę medžiagą, naudojant spaudą, filmus, elektronines skaitmenines ir kitas vaizdines ir garsines visuomenės informavimo priemones: reklaminiams spaudiniams (afišoms, skrajutėms, programoms, kvietimams, mokamiems skelbimams, lauko reklamos stendams); žiniasklaidai (www.kmn.lt, naujienų agentūroms, portalams);
 • vadovaujantis Kauno menininkų namų firminio stiliaus knyga nustatyti projekto tikslus ir apribojimus, konsultuojantis su klientais ir suinteresuotaisiais subjektais:
 • rinkti ir sisteminti informacinę medžiagą, tekstus, iliustracijas, retušuoti, parinkti spaudinio formatą; 
 • rengti eskizus, diagramas, iliustracijas ir maketus, skirtus dizaino koncepcijoms;
 • kurti sudėtingąją grafiką, o atskirais atvejais ir kitą vaizdinę medžiagą (pvz., animaciją), laikantis projekte nustatytų funkcinių, estetinių ir kūrybinių reikalavimų;
 • parinkti funkcines ir estetines medžiagas;
 • aptarti dizaino sprendimus su klientais, Kauno menininkų namų darbuotojais;
 • pateikti išsamią informaciją apie pasirinktą dizainą;
 • rengti reklaminių spaudinių sklaidos planą.
 • rinkti, archyvuoti ir, prireikus, apdoroti vizualinę informacinę medžiagą Kauno menininkų namų interneto 
 • puslapiui

  www.kmn.lt

  ir portalui ir

  www.kultura.kaunas.lt

  ;
 • suderinus su Kauno menininkų namų komunikacijos koordinatore, talpinti vizualinę informacinę medžiagą interneto portaluose

  www.kmn.lt

  ir

  www.kultura.kaunas.lt

  , nuolat ją atnaujinti ir prižiūrėti;
 • pagal poreikį prisidėti rengiant reklaminių spaudinių sklaidos planą ir jį perduoti tolesniam koordinavimui Kauno menininkų namų darbuotojams, atsakingiems už renginių viešinimą;
 • vadovaujantis Kauno menininkų namų firminio stiliaus gairėmis inicijuoti projektus, teikti savarankiškus siūlymus, gerinti, atnaujinti, keisti Kauno menininkų namų vizualinį identitetą ar jo dalis
 • atlieka įvaizdinės ir renginių komunikacijos planavimą, strategijų rengimą ir įgyvendinimą skaitmeniniuose kanaluose (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube ir kt.);
 • atlieka socialiniams tinklams skirto biudžeto valdymą; 
 • atlieka socialinių tinklų įrašų ir jų plano bei komunikacijos kalendoriaus paruošimą;
 • atlieka tekstinio turinio (anglų ir lietuvių kalbomis) kūrimą;
 • atlieka komunikacijos rezultatų ataskaitų rengimą;
 • atlieka Kauno menininkų namų internetinių puslapių administravimą;
 • dirba komandinį darbą su dizaineriu, kuriant vizualinę komunikacinę medžiagą;
 • bendradarbiauja su kitais Kauno menininkų namų darbuotojais, ruošiant informaciją sklaidai;
 • dalyvauja Kauno menininkų namų renginiuose kuriant ir viešinant turinį socialiniuose tinkluose
 • palaikyti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Kauno miesto ir šalies kūrybinėmis sąjungomis, draugijomis, mokslo, kultūros ir meno įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir žiniasklaidos atstovais;
 • atlikti metinę įstaigos vidaus kontrolę ir užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje;
 • informuoti įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindinti juos su 

darbo planais;

 • rengti Kauno menininkų namų darbuotojų pareiginių nuostatų projektus; 
 • rengti Kauno menininkų namų veiklos planus; 
 • pateikti direktoriui Kauno menininkų namų renginių ataskaitas;
 • sudaryti renginių išlaidų sąmatas;
 • vykdyti Kauno menininkų namų renginių apskaitą;
 • rengti raštus, dokumentus, įsakymų projektus, ir pateikti įstaigos vadovui tvirtinti;
 • registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus, direktoriaus įsakymus ir kitą Kauno menininkų namų 
 • dokumentaciją, sisteminti gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoti vykdytojams;
 • rengti, išduoti ir tvarkyti personalo dokumentus (darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kt.);
 • tvarkyti Kauno menininkų namų dokumentų archyvą ir užtikrinti dokumentų saugumą;
 • rengti reikalingas paslaugų, bendradarbiavimo, panaudos, autorines ir intelektinių paslaugų sutartis;
 • privalo kontroliuoti: įgaliojimų ir kitų vertybinių dokumentų autentiškumą, įgaliojimų atžymėjimus; algalapiuose priskaičiuotų sumų teisingumą
 • parengia įgarsinimo ir vaizdo aparatūrą Kauno menininkų namų renginiams;
 • atlieka savalaikį renginio erdvių, įgarsinimo ir vaizdo aparatūros parengimą pagal renginio organizatoriaus ar kolegų išreikštą poreikį;
 • vykdo tvarkingą įgarsinimo ir vaizdo aparatūros laikymą ir sandėliavimą;
 • atlieka vieningos įgarsinimo ir vaizdo aparatūros sandėliavimo sistemos sukūrimą ir optimizavimą;
 • gilina žinias apie naujausią garso ir vaizdo techniką, vertina jos pritaikymo galimybes Kauno menininkų namuose;
 • užtikrina Kauno menininkų namų stacionarios ir kilnojamos įgarsinimo ir vaizdo aparatūros veikimą:
 • sistemingai tikrina įgarsinimo ir vaizdo aparatūrą, kitą aparatūra, naudojamą renginių metu;
 • rūpinasi įgarsinimo ir vaizdo aparatūros remontu, pagal galimybę ją remontuoti;
 • atlieka Kauno menininkų namuose vykstančių renginių ir repeticijų įgarsinimą ir vaizdo aparatūros paruošimą;
 • instaliuoja ir vykdo kitų Kauno menininkų namų darbuotojų apmokymus darbo su įgarsinimo ir vaizdo aparatūra klausimais;
 • bendradarbiauja su Kauno menininkų namų darbuotojais (kultūrinės veiklos vadybininkais, kultūros projektų vadovu, infrastruktūros priežiūros specialistu) ruošiant renginių erdves ir jų scenografiją, įrengimą;
 • iki kiekvienų metų gruodžio 15 d. VIPIS pateikia informaciją apie ateinančiais kalendoriniais metais planuojamas įsigyti prekes, paslaugas ar darbus;
 • prieš prasidedant pirkimui (įskaitant centralizuotą pirkimą):  išsiaiškina svarbiausias perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes, kurias reikės nurodyti pirkimo dokumentuose ir inicijavimo paraiškoje, reikalingą šių prekių, paslaugų ar darbų kiekį ar apimtį, numatomas pirkimo objekto eksploatavimo išlaidas, prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo terminus, pirkimo sutarties trukmę, kitas reikalingas pirkimo sutarties sąlygas, renka pirkimo inicijavimui būtinus dokumentus (planus, brėžinius, projektus ar kitus dokumentus);
 • atlieka rinkos tyrimą (išskyrus mažos vertės pirkimus (pvz., iki 1 000 Eur be PVM) ir ypatingos skubos 
 • pirkimus);
 • atlieka šias su kiekvienu pirkimu susijusias funkcijas: rengia inicijavimo paraišką; suderina inicijavimo paraišką VIPIS priemonėmis su Kauno miesto savivaldybės darbuotoju, atsakingu už ūkinių operacijų vykdymą, kad pirkimas neviršytų Kauno mainininkų namų patvirtintų biudžeto asignavimų; suderintą inicijavimo paraišką VIPIS priemonėmis teikia Kauno menininkų namų direktoriui;
 • Kauno menininkų namų direktoriui priėmus sprendimą atlikti pirkimą, pateikia suderintą inicijavimo paraišką: 
 • viešųjų pirkimų komisijai atliekant decentralizuotą pirkimą, pirkimą per CPO LT procedūrą ar atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūrą pagal CPO atlikto centralizuoto pirkimo preliminariąją sutartį;
 • CPO atlikti centralizuoto pirkimo procedūrą ir konkretaus pirkimo procedūrą dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) pagrindu. Inicijavimo paraiška pateikiama DVS priemonėmis atitinkamam CPO padaliniui, inicijuosiančiam pirkimą ir nurodytam VIPIS pirkimų plane pagal pirkimo objekto pobūdį;
 • organizuoja ir atlieka pirkimo naudojantis CPO LT katalogu procedūras, atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūras
 • nustatytu laiku organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą ir atsako, kad pirkimo sutartis būtų sudaryta laiku ir atitiktų pirkimo dokumentus, pasiūlymą;
 • registruoja pasirašytą pirkimo sutartį DVS sutarčių registre;
 • kontroliuoja sudarytose pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą ir prižiūri prekių pristatymo (darbų atlikimo, paslaugų teikimo) terminų ir prekių, paslaugų bei darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams, kontroliuoja mokėjimus;
 • inicijuoja siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo panaudojimo ir rengia atitinkamus susitarimus ar raštus ir teikia Kauno menininkų namų direktoriui pasirašyti;
 • atsako už inicijuojamo pirkimo tikslingumą, pagrįstumą, už pirkimui atlikti teikiamos informacijos teisingumą ir aktualumą;
 • organizuoja ir atlieka mažos vertės decentralizuotų pirkimų procedūras;
 • CVP IS skelbia (viešina) sudarytą decentralizuoto pirkimo sutartį, per CPO LT sudarytą sutartį, po CPO atlikto įprasto centralizuoto pirkimo sudarytą sutartį, pagrindinę sutartį, konkretaus pirkimo sutartį, taip pat skelbia (viešina) kiekvienos išvardytos sutarties, išskyrus žodžiu sudarytą sutartį, sąlygų pakeitimus, laimėjusių dalyvių pasiūlymus, informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis;
 • įveda į VIPIS informaciją apie visas sudarytas sutartis;
 • patikrina informacijos teisingumą, BVPŽ nurodytus kodus, pirkimo objekto apibūdinimo aiškumą, jo 
 • teisingą priskyrimą prekėms, paslaugoms, darbams, apskaičiuoja numatomas pirkimų vertes, nurodo jas VIPIS ir parengia planuojamų atlikti ateinančiais kalendoriniais metais pirkimų planą, atsako už nustatytą pirkimo vertę;
 • perduoda KBĮBA priskirtais specialistei Kauno menininkų namų gaunamas sąskaitas faktūras, aktus, įsakymus, susijusius su materialu turtu;
 • konsultuoja kolegas ir teikia pagalbą apie viešųjų pirkimų dokumentų rengimą, procedūras, eigą;
 • organizuoja aukciono būdu parduodamo inventoriaus aukciono pradėjimo procedūrą
 • administruoti tarnybinio lengvojo automobilio naudojimą:
 • kontroliuoti, kaip naudojamas tarnybinis lengvasis automobilis (ar tvarkingas spidometras, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytąsias normas, o automobilių rida – nustatytąjį limitą);
 • pildyti tarnybinio automobilio kelionės lapus;
 • vykdyti tarnybinio lengvojo automobilio techninės būklės kontrolę;
 • organizuoti tarnybinio lengvojo automobilio draudiminių įvykių administravimą;
 • tarnybiniu automobiliu nuvežti ir parvežti įstaigos veiklai reikalingus daiktus ir prekes;
 • prižiūrėti ir organizuoti tarnybinio automobilio švarą (pagal poreikį);
 • teikti duomenis apie tarnybinio automobilio naudojimo taisyklių pažeidimus ir tarnybinio automobilio gedimus Kauno menininkų namų direktoriui;
 • atlikti Kauno menininkų namų aplinkos, pastatų ir patalpų priežiūrą bei organizuoti jų tvarkymą:
 • prižiūrėti ir užtikrinti Kauno menininkų namų pastato elektros ir šilumos ūkio funkcionavimą bei fiksuoti komunalinių paslaugų skaitliukų perdavimą komunalinių paslaugų tiekėjams;
 • vykdyti įstaigos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus;
 • tikrinti apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, stebėti jų techninę būklę, organizuoti remonto darbus;
 • dalyvauti sudarant įstaigos nekilnojamo turto remonto planus bei sąmatas;
 • organizuoti patalpų paprastąjį remontą, kontroliuoti jo eigą ir kokybę;
 • organizuoti Kauno menininkų namų aplinkos (teritorijos ir šaligatvių) tvarkymą;
 • iškelti vėliavą nustatytų švenčių dienomis;
 • vykdyti darbuotojo, atsakingo už darbuotojų saugą ir sveikatą, funkcijas bei atsako už darbuotojų saugą ir sveikatą Kauno menininkų namuose:
 • instruktuoti ir kontroliuoti kaip Kauno menininkų namų darbuotojai laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, civilinės saugos reikalavimų;
 • informuoti darbuotojus apie būtinybę atlikti periodinį darbuotojo sveikatos patikrinimą;
 • organizuoti įstaigos, darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos darbe priemonėmis;
 • kontroliuoti įstaigos turto, patalpų inventoriaus efektyvų, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją;
 • sandėliuoti kilnojamą Kauno menininkų namų turtą, esant poreikiui jį perduoti darbuotojams ar išoriniams partneriams (parengiant turto perdavimo aktus);
 • laikytis Kauno menininkų namų kilnojamo turto perdavimo tvarkos perduodant juos darbuotojams;
 • organizuoti Kauno menininkų namų kilnojamojo turto apsaugą ir remontą;
 • atlikti ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizaciją, dalyvauti turto patikrinimuose;
 • organizuoti pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašyto turto likvidavimą;
 • rengti darbo priemonių perdavimo (ar kito materialaus turto) Kauno menininkų namų darbuotojams;
 • ruošti Kauno menininkų namų patalpas renginiams: aprūpinti reikiama įranga, inventoriumi ir kt. priemonėmis;
 • darbo pabaigoje užrakinti ir perduoti patalpas apsaugai;
 • savo veiksmų planus derinti  su Kauno menininkų namų direktoriumi.
 • palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai valyti priskirtas patalpas;
 • prieš ir po repeticijų, susitikimų, renginių kruopščiai sutvarkyti ir tinkamai parengti Kauno menininkų namų patalpas; 
 • mokėti naudotis darbo įrankiais, cheminėmis valymo priemonėmis, buitine technika;
 • valyti priskirtas patalpas kasdien drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis nustatyto jų tvarkymo eiliškumo;
 • tvarkyti, valyti tualetus, dirbti su dezinfekuojančiomis priemonėmis;
 • grindų ir sienų plovimui naudoti specialias valymo priemones;
 • valyti dulkes nuo baldų ir stalų;
 • laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų: valyti dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš elektros tinklo;
 • bent kas tris dienas valyti kilimines dangas dulkių siurbliu ir, esant būtinumui, priemonėmis, šalinančiomis dėmes;
 • valyti dulkes nuo kambarinių gėlių ir jas laistyti.;
 • užpildyti muilines skystu muilu, tualetinio popieriaus laikiklius tualetiniu popieriumi, dėžutes tualetiniais rankšluosčiais;
 • kasdien keisti šiukšlių dėžes tualetuose;
 • valyti virtuvėje esančią mikrobangų krosnelę ir šaldytuvą;
 • kasdien nušluoti lauko paradinius laiptus, surinkti nuorūkas, sugriebti lapus už abiejų pastato pusių;
 • nenaudoti valymui degių ir nežinomos paskirties skysčių bei rūgščių;
 • naudotis dulkių siurbliais, grindų blizgintuvais griežtai laikantis jų eksploatavimo taisyklių ir įsitikinti, kad jie techniškai tvarkingi;
 • pernešti elektros prietaisus paėmus tik už rankenos, tempti juos už elektros laido draudžiama;
 • elektros prietaisų valytojui neremontuoti pačiai;
 • pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant informuoti infrastruktūros priežiūros specialistą;
 • nuolat rinkti šiukšles į tam skirtus maišus bei išmesti į specialius konteinerius arba šiukšliavežę mašiną;
 • po renginių sutvarkyti indus;
 • nutraukus darbo sutartį, grąžinti
Finansinės būklės ataskaitos balansas I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaitos balansas II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaitos balansas III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaitos balansas IV ketvirtis
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita I ketvirtis
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita II ketvirtis
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita III ketvirtis
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita IV ketvirtis
Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita I ketvirtis
Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita II ketvirtis
Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita III ketvirtis
Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita IV ketvirtis
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kt. lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita I ketvirtis
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kt. lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita II ketvirtis
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kt. lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita III ketvirtis
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kt. lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita IV ketvirtis

JUODOS SPALVOS VOLKSWAGEN SHARAN, VALSTYBINIS REGISTRACIJOS NUMERIS: JRC-034;


Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 ir siekdama neleisti atsirasti bei plisti korupcijai kultūros srityje, įgyvendina tokias korupcijos prevencijos priemones:

 1. Rengia ir įgyvendina kovos su korupcija programas bei programų priemonių įgyvendinimo planus. Korupcijos prevencijos politiką Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje, pagal poreikį, ir kitose Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pavaldžiose įstaigose vykdo, plėtoja bei kontroliuoja – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Korupcijos prevencijos komisija. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje.
 2. Atlieka antikorupcinį teisės aktų projektų vertinimą.
 3. Atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, rengia motyvuotas išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės.

Apie korupcijos atvejį, susijusį su Europos Sąjungos investicijomis, praneškite ČIA

Praneškite apie pastebėtą korupciją ČIA

Pranešti apie įtariamą sukčiavimo atvejį